Regulamin

Regulamin szkoły języka niemieckiego deutschschule.pl


Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania internetowej szkoły języka niemieckiego deutschschule.pl prowadzonej przez Alinę Strąg-Lemanowicz w ramach działalności gospodarczej ISPL Alina Strąg-Lemanowicz pod numerem NIP 9670211442 i REGON 092457274. Biuro szkoły mieści się w miejscu prowadzenia działalności pod adresem: Zawilce 6, 77-400 Złotów.

1. Zakres obowiązywania

1.1 Szkoła języka niemieckiego Deutschschule.pl, zwana w dalszej części tego regulaminu Szkołą, oferuje kursy języka niemieckiego przez Internet, służące kształceniu językowemu osób prywatnych i rozwojowi zawodowemu klientów korporacyjnych.

1.2. Poniższe warunki mają zastosowanie do usług edukacyjnych świadczonych w ramach kursów języka niemieckiego oferowanych przez Szkołę osobom prywatnym i klientom korporacyjnym.

1.3. Kursy grupowe realizowane na zlecenie klientów korporacyjnych regulowane są w oparciu o ten regulamin oraz umowę o przeprowadzenie dedykowanego kursu języka niemieckiego przez Internet.

2. Uczniowie

2.1 Uczniowie Szkoły mogą przynależeć do różnych grup wiekowych i zawodowych.

2.2 W kursach językowych Szkoły mogą brać udział osoby, które mają dostęp do komputera, oraz szerokopasmowego Internetu.

2.3 Wskazane jest, aby Uczniowie Szkoły mieli umiejętność obsługi komputera, w tym

umiejętność pisania na klawiaturze oraz umiejętność korzystania z wyszukiwarek internetowych.

2.4 Sposób, w jaki uczniowie biorą udział w lekcjach podczas kursu, powinien być w zgodzie z ogólnie przyjętymi konstruktywnymi zasadami zachowania i współpracy.

3. Nauczyciele

3.1 Nauczyciele Szkoły są wykwalifikowanymi nauczycielami języka niemieckiego, dysponującymi praktyką w zawodzie.

3.2 Nauczyciele Szkoły prowadzą lekcje według spójnego systemu kształcenia językowego deutschschule.pl, który jest w zgodzie z ogólnymi zasadami dydaktyki języków obcych, dobrymi praktykami prowadzenia lekcji języków obcych online oraz powszechnie przyjętymi w dydaktyce zasadami konstruktywnego podejścia do Ucznia.

3.3 Uczeń ma prawo do kontynuacji nauki u przydzielonego nauczyciela.

3.4 Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany nauczyciela. Ewentualna zmiana nauczyciela może być podyktowana względami dydaktycznymi lub zmianami organizacyjnymi.

4. Cele kształcenia

4.1 Szkoła realizuje cele nauczania odpowiadające kompetencjom językowym opisanym w

Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ). System ten klasyfikuje kompetencje językowe według następujących sześciu poziomów zaawansowania językowego:

- A1, A2 – poziomy podstawowe

- B1, B2 – poziomy samodzielności językowej

- C1, C2 – poziomy biegłości językowej

4.2 W systemie kształcenia językowego Szkoły nauczyciele kładą nacisk na

prowadzenie konwersacji przypisanych do poszczególnych bloków tematycznych w oparciu o przyswojone konstrukcje leksykalno-gramatyczne.

4.3 Kursy Szkoły przygotowują Ucznia do efektywnej pracy własnej, inspirowanej

i monitorowanej przez nauczyciela.

4.4 Tempo kursu jest uzależnione od wszystkich istotnych czynników procesu kształcenia.

4.5 Efektywność nauki podczas kursu w Szkole jest w równym stopniu uzależniona od skuteczności systemowej pracy dydaktycznej nauczyciela i systematycznego powtarzania materiału i utrwalaniu kompetencji językowych przez Ucznia.

5. Rodzaje kursów

5.1 Szkoła oferuje kursy języka ogólnego na poziomach A1 - B2/C1.

5.2 Szkoła oferuje kursy języka zawodowego dla zawodów medycznych – w tym:

- kursy dla lekarzy na poziomie A1 - B2 /C1;

- kursy dla pielęgniarek na poziomie A1 - B2/C1

- kursy dla innych zawodów medycznych na dowolnie wymaganym poziomie.

5.3 Szkoła oferuje kursy indywidualne i kursy w parach.

6. Cykl kształcenia

6.1 Kurs miesięczny, składający się z czterech lekcji, realizowanych w ciągu czterech tygodni, jest podstawowym cyklem kształcenia oferowanym przez Szkołę.

6.2 Liczba godzin realizowanych w ramach cyklu miesięcznego może zostać zwiększona w zależności od wybranego trybu kształcenia.

6.3 W trybie standardowym nauka na każdym z poziomów zaawansowania od A1 do B2 trwa co najmniej 40 tygodni. W tym trybie odbywa się 1 lekcja w ciągu tygodnia, a 4 lekcje w ciągu miesiąca.

6.4 W trybie intensywnym nauka na każdym z poziomów zaawansowania od A1 do B2 trwa co najmniej 20 tygodni. W tym trybie odbywają się 2 lekcje w ciągu tygodnia, a 8 lekcji w ciągu miesiąca.

6.5 Długość lekcji i tygodniowy rozkład terminów lekcji mogą zostać zmienione, o ile nauczyciel prowadzący i uczeń uznają takie zmiany za celowe.

7. Zgłoszenie na kurs

7.1 Wstępne zgłoszenie na kurs uprawnia zainteresowanego do wzięcia udziału w bezpłatnej lekcji próbnej. Lekcja próbna trwa do 30 minut. Uczeń ma prawo do lekcji próbnej wyłącznie jeden raz przed rozpoczęciem pierwszego kursu miesięcznego.

7.2 Formalne, zobowiązujące zgłoszenie na kurs następuje w wyniku uiszczenia płatności za wybrany kurs przelewem bankowym na konto wskazane przez biuro szkoły. W tytule przelewu należy określić tryb wybranego kursu, zgodnie z instrukcją przekazaną przez biuro szkoły per e-mail.

7.3 Uczeń finalizujący zgłoszenie na kurs zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szkoły. Uiszczenie płatności za kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Rozpoczęcie kursu

8.1. Kurs rozpoczyna się w terminie uzgodnionym pomiędzy Uczniem a nauczycielem w przedziale czasowym wyznaczonym przez biuro szkoły w oparciu o grafik dyspozycyjności Ucznia i nauczyciela, w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od daty wpłaty należnej szkole ceny kursu.

8.2 Rozkład lekcji w ramach kursu, ustalający dni i godziny, w których odbywają się lekcje, zatwierdza biuro szkoły, wpisując terminy poszczególnych lekcji w dokumentacji kursowej (iDziennik), udostępnianej Uczniowi.

8.3 Wszelkie korekty rozkładu lekcji w ramach kursu odbywają się na wniosek Ucznia lub nauczyciela, przesyłany per e-mail na adres: biuro@deutschschule.pl

9. Czas trwania lekcji

9.1 Lekcje realizowane w Szkole trwają 60 minut.

9.2 Długość lekcji i tygodniowy rozkład terminów lekcji mogą zostać zmienione, o ile nauczyciel prowadzący i uczeń uznają takie zmiany za celowe.

10. Początek lekcji

10.1 Lekcja rozpoczyna się zgodnie z rozkładem lekcji, zatwierdzonym przez biuro szkoły.

10.2 W przypadku lekcji indywidualnych za początek lekcji przyjmuje się moment nawiązania kontaktu przez nauczyciela i Ucznia przez komunikator internetowy.

10.3 W przypadku lekcji w parach za początek lekcji przyjmuje się moment nawiązania kontaktu przez nauczyciela i pierwszego Ucznia przez komunikator internetowy.

11. Spóźnienia

11.1 Spóźnienie nauczyciela skutkuje koniecznością odrobienia niezrealizowanego czasu lekcyjnego w ramach tej samej lub kolejnej lekcji.

11.2 Spóźnienie Ucznia nie skutkuje koniecznością nadrobienia niezrealizowanego czasu lekcyjnego.

11.3 Nauczyciel jest zobowiązany czekać na spóźniającego się Ucznia 15 minut, po upłynięciu których lekcję uznaje się za zrealizowaną.

12. Przełożenie i odpracowanie lekcji

12.1 Uczeń biorący udział w kursie indywidualnym ma prawo przełożyć w ciągu miesiąca jedną lekcję. Nowy termin lekcji uczeń uzgadnia z nauczycielem.

12.2 Uczniowie biorący udział w kursie w parach mają prawo przełożyć w ciągu miesiąca jedną lekcję. Nowy termin lekcji Uczniowie uzgadniają z nauczycielem.

12.3 Nauczyciel informuje biuro szkoły, wpisując nowy termin odrabianej lekcji w dokumentacji kursowej (iDziennik).

12.4 Nauczyciel ma prawo przełożyć w ciągu jednego miesięcznego kursu jedną lekcję.

12.5 Przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ciągu tygodnia. Nowy termin lekcji nauczyciel uzgadnia z Uczniem

12.6 Nauczyciel informuje biuro szkoły, wpisując nowy termin odrabianej lekcji w dokumentacji kursowej (iDziennik).

13. Zastępstwo

W przypadku zapowiedzianej nieobecności nauczyciela przekraczającej trzy dni szkoła zapewni Uczniowi nauczyciela zastępującego nauczyciela prowadzącego lub umożliwi przedłużenie kursu.

14. Odwołanie lekcji

14.1 Skuteczne odwołanie lekcji przez Ucznia musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem lekcji.

14.2 Uczeń odwołuje lekcję, wysyłając e-mail na adres biura szkoły: biuro@deutschschule.pl

14.3 Biuro szkoły informuje nauczyciela o odwołanej lekcji.

15. Zmiana rozkładu lekcji

W szczególnych przypadkach uczeń ma prawo wnosić o nowy rozkład lekcji, który jednak nie może kolidować z dyspozycyjnością nauczyciela. W przypadku braku wolnych terminów szkoła zapewni Uczniowi innego nauczyciela.

16. Zmiana terminu realizacji kursu

W szczególnych przypadkach uczeń może wnosić o zmianę terminu realizacji kursu.

17. Rezygnacja z kursu

17.1 Uczeń może zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole po wykorzystaniu wszystkich opłaconych jednostek lekcyjnych.

17.2 W szczególnych przypadkach, jeżeli kontynuacja nauki nie jest możliwa także w innym,

przełożonym terminie, możliwa jest rezygnacja z kursu przed upływem miesiąca

kursowego. Kwota za niewykorzystane zajęcia jest zwracana Uczniowi przelewem na konto bankowe, z którego nastąpiła płatność za kurs.

18. Płatności

18.1 Należność za kurs miesięczny, przelewana każdorazowo z góry na konto bankowe szkoły, jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia kursu.

18.2 Biuro szkoły przesyła osobie zainteresowanej, która odbyła lekcję próbną i wyraziła wolę rozpoczęcia kursu języka niemieckiego w Szkole, dane do przelewu bankowego.

18.3 Przelew należności następuje przed ustalonym terminem pierwszej lekcji kursu.

19. Reklamacje

19.1 Uczeń ma prawo do złożenia reklamacji, w szczególności, gdy lekcje przeprowadzone przez nauczyciela, nie są realizowane w zgodzie z zasadami dydaktyki języków obcych.

19.2 Kurs zrealizowany w całości nie może być reklamowany w całości.

19.3. Reklamacja dotyczy każdorazowo wyłącznie ostatniej lekcji kursu.

19.4 Uczeń ma prawo do zmiany nauczyciela. Zmiana nauczyciela następuje na wniosek Ucznia przesłany na adres e-mail biura szkoły.

19.5 Wszelkie reklamacje, wnioski oraz sugestie dotyczące pracy szkoły należy kierować wyłącznie na adres e-mail biura szkoły.

20. Problemy techniczne

20.1 W przypadku awarii infrastruktury technicznej Ucznia (komputer i/lub Internet), uniemożliwiającej nawiązanie kontaktu z nauczycielem i przeprowadzenie lekcji, uczeń ma możliwość udziału w lekcji w formie zastępczej, tzn. poprzez aplikację wskazaną przez szkołę, zainstalowaną na smartfonie Ucznia.

20.2 W przypadku awarii infrastruktury technicznej szkoły, uniemożliwiającej nawiązanie kontaktu z Uczniem i przeprowadzenie lekcji, uczeń ma prawo do odpracowania lekcji z nauczycielem w zastępczym terminie.

21. Odstąpienie od umowy

21.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta uczeń może przed rozpoczęciem kursu odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w

terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy czym za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu opłaty za kurs na konto szkoły. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy uczeń nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

21.2 Zwrot zostanie dokonany przelewem na konto bankowe, z którego nastąpiła płatność za kurs.

22. Postanowienia końcowe

22.1 Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

22.2 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wymienionymi w Polityce prywatności szkoły

22.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.