Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.deutschschule.pl


1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług edukacyjnych oferowanych ISPL Alina Strąg-Lemanowicz w ramach organizacyjnych internetowej szkoły języków obcych deutschschule.pl, zwanej dalej Szkołą.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ISPL Alina Strąg-Lemanowicz z siedzibą w Zawilce 6; 77-400 Złotów; NIP 9670211442;. REGON 092457274.

3. Bezpieczeństwo powierzonych szkole danych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym zapewniają wewnętrzne procedury i zalecenia. Szkoła bieżąco kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ucznia oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W szczególności dane osobowe uczniów pozyskiwane są w następujących celach:

- finalizacji umowy o świadczenie usługi edukacyjnej;

- organizacji procesu świadczenia usługi edukacyjnej;

- oferowania usług edukacyjnych, stanowiących kontynuację zrealizowanego kursu, oraz pomocy dydaktycznych;

- wystawiania dokumentów księgowych;

- prowadzenia dokumentacji szkolnej;

- rozpatrywania reklamacji.

5. Rodzaj przetwarzanych danych

Szkoła jako Administrator danych osobowych zbiera następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, numer telefonu adres e-mail, miejsce zamieszkania.

6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Alina Strąg-Lemanowicz (e-mail: kontakt@deutschschule.pl; adres: Zawilce 6, 77-400 Złotów).

7. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę mają upoważnieni współpracownicy Szkoły (nauczyciele), firma świadcząca usługi księgowe na rzecz Szkoły, Kancelaria Radcy Prawnego reprezentująca Szkołę oraz firmy pocztowe i kurierskie).

8. Serwis internetowy Szkoły realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Uczniach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez informacje wprowadzone w formularzach,

b) poprzez informacje przekazywane w korespondencji elektronicznej,

c) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: Polityka plików “cookies”].

9. Serwis internetowy Szkoły zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

10. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

11. Dane osobowe pozostawione w serwisie internetowym Szkoły nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim w sposób nieuprawniony. Udostępnienie danych osobowych jest możliwe wyłącznie w celu realizacji procesu kształcenia.

12. Dane osobowe przechowywane są do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

14. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na który to wpływ mają w szczególności: rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach polityki prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na swojej stronie www.deutschschule.pl.

15. W serwisie internetowym Szkoły mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.deutschschule.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.